top of page

VUOKRAUSEHDOT

Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleiset vuokrauksen ja palveluiden toimitusehdot. TK konevuokraus 2008

1. Osapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan irtainten esineiden, kuten rakennustyössä käytettävien työkoneiden, telineiden ja suojarakenteiden vuokraukseen konevuokraamoliikkeen, vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä, ellei osapuolten kesken ole kirjallisesti muuta sovittu.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös mahdollisiin vuokralleantajan vuokralleottajalle tarjoamin suunnittelu-, asennus-, purku-, huolto-, käyttö, siirto ja muihin palveluihin (riippumatta siitä, tarjotaanko ne maksua vastaan vai ilman erillistä veloitusta), ellei osapuolten kesken ole kirjallisesti muuta sovittu.

Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Vuokraukseen sovellettavat ehdot

Vuokrauksen kohteena on vuokralleantajan ja vuokralleottajan sopima kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, muottiöljy tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää kalustoa muualle kuin sovittuun käyttökohteeseen. Kalustoa ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Vuokrasopimus koskee kaluston normaalia yksivuorokäyttöä. Tätä laajemmasta käytöstä on sovittava erikseen.

2.1 Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa vuokralleantajan varastosta tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikilta osin vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.

Vuokralleantajan kullekin kalustoryhmälle erikseen määrittelemästä vuokra-ajan vähimmäispituudesta johtuen vuokra-aika saattaa kuitenkin olla edellä kuvattua pitempi.

2.2 Toimitusehdot

Kalusto luovutetaan vuokralleottajalle vuokralleantajan varastossa. Mikäli luovutuspaikaksi on sovittu joku muu paikka, sikäli kun osapuolten kesken ei ole muuta sovittu, kuljetus tapahtuu vuokralleottajan vastuulla.

2.3 Kaluston palauttaminen

Vuokralleottajan tulee palauttaa kalusto vuokralleantajalle välittömästi vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna, pakattuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut.

2.4 Kaluston asentaminen ja purkaminen

Vuokralleottaja vastaa itse kaluston asentamisesta ja purkamisesta, ellei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu.

Asentamis- ja purkutyöt sekä niiden johtaminen on annettava pätevälle henkilökunnalle. Vuokralleantaja ei vastaa niiden rakenteiden turvallisuudesta, jotka vuokralleottaja itse tai kolmannen osapuolen toimesta kalustosta asentaa. Pyydettäessä Vuokralleantaja ilmoittaa vuokralleottajalle kalustosta pystytettävien rakenteiden enimmäiskuormitusmäärät.

2.5 Kaluston käyttö, ylläpito ja huolto

Vuokralleottajan tulee tutustua kaluston turva- ja käyttöohjeisiin. Vuokralleantaja antaa tarvittaessa kaluston käytön opastuksen.

Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Vuokralleottajan tulee noudattaa kaluston käyttöohjeita sekä puhdistaa kalusto käytön jälkeen.

Vuokralleottaja vastaa kaluston asianmukaisesta hoidosta, ja sen tulee antaa kaluston ylläpito päteville henkilöille.

Vuokralleottaja vastaa vuokrausaikana kaluston huollosta ja kaikista siihen liittyvistä kustannuksista.

Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa kalustoa eikä tehdä siihen muutoksia ilman vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Vuokralleottajan tulee valvoa Kalustolle mahdollisesti aiheutuvia tuuli-, lumi- ja vesikuorman aiheuttamia rasituksia ja ryhtyä viipymättä tilanteen vaatimiin tarpeellisiin toimenpiteisiin omalla kustannuksellaan.

Vuokrauksen yhteydessä sovitut erilaisten vuokratilojen lämpötilat ovat ohjeellisia ja niihin vaikuttavat ulkoiset sääolosuhteet. Vuokralleottaja määrittää lämmön tarpeen. Mikäli luonnonolosuhteista johtuvaa lisälämpöä tarvitaan, vastaa siitä vuokralleottaja.

Vuokralleottaja on velvollinen huolehtimaan työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta.

Vuokralleottajan edellä kuvatut velvollisuudet ovat voimassa koko vuokra-ajan, myös asennus- ja purkuaikana, ja riippumatta siitä, sovelletaanko vuokrasopimukseen myös kohtaa 3.

3. Palveluiden toimitusehdot

3.1 Yleistä

Vuokralleantaja voi tarjota vuokralleottajalle kaluston lisäksi kalustorakenteiden suunnittelu-, asennus-, tai muita vuokrausta täydentäviä palveluita. Tällaisiin palveluihin noudatetaan seuraavia ehtoja.

3.2 Osapuolten velvollisuudet

Jos osapuolet eivät ole muuta sopineet, velvollisuudet jakautuvat soveltuvin osin seuraavasti:

Vuokralleantaja vastaa vain sellaisten palveluiden suorittamisesta, joista on osapuolten kesken erikseen kirjallisesti sovittu.

Vuokralleottaja vastaa:

- suoritettavien töiden mahdolisesti edellyttämän / ien viranomaislupien hakemisesta, riippumatta siitä kenen vastuulla
- töiden suorittaminen on
- sovellettavien määräysten mukaisten sosiaalitilojen osoittamisesta tai hankkimisesta
- sähkövirran toimittamisesta asennuspaikalle
- valaistuksen järjestämisestä
- työalueiden rajaamisesta asennustöiden ajaksi, sekä
- kaikista muista sellaisista kaluston asentamiseen, suunnitteluun, käyttämiseen ja purkamiseen liittyvistä 
- toimenpiteistä, joita ei erikseen ole sovittu Vuokralleantajan tehtäväksi tai vastuulle

Vuokralleottajan tulee huolehtia vastuullaan olevista toimenpiteistä hyvissä ajoin siten, että vuokralleantajan sopimuksen mukaan suoritettavat kuljetukset, nostot, asennustyöt, varastointi jne. voidaan suorittaa sovitun aikataulun mukaisesti esteettä. Muussa tapuksessa vuokralleantajalle on oikeus veloittaa vuokralleottajalta tarjouksensa mukaisen hinnan lisäksi ylimääräisestä työstä vuokralleantajan kulloinkin voimassaolevan työveloitushinnaston mukaan.

3.3 Katselmukset

Mikäli vuokralleantaja toimittaa kaluston vuokralleottajalle asennettuna, sovittujen asennus- ja purkutöiden yhteydessä suoritetaan seuraavat yhteiset katselmukset:

- Aloituskatselmus pidetään asennuspaikalla ennen töiden aloittamista.
- Luovutuskatselmus pidetään asennustyön valmistuttua. 
- Palautuskatselmus pidetään ennen rakenteiden purkamista. 
- Loppukatselmus pidetään kun kalusto on palautettu vuokralleantajalle. 

3.4 Hallinnan ja vastuun siirtyminen

Sikäli kun vuokralleantaja ja vuokralleottaja ovat sopineet valuston vuokraamisesta asennettuna, vuokrauksen kohteena olevat esineet siirtyvät vuokralleottajan hallintaan ja vastuulle siinä laajuudessa ja järjestyksessä kuin vuokralleantajan suorittaman asennustyön on todettu kunkin työvaiheen yhteydessä pidetyssä katselmuksessa edistyneen.

Vuokralleottaja vastaa kaluston vioittumisesta tai katoamisesta niin kauan kuin kalusto on miltään osin asennuspaikalla. Vuokralleottajalla ei ole kuitenkaan vastuuta kaluston vioittumisesta, jonka osoitetaan aiheutuneen vuokralleantajan omasta tuottamuksesta.

Mikäli vuokralleottaja ei ole tilannut kalustoa asennettuna, hallinta ja vastuu vuokrauksen kohteeseen siirtyy kohdan 2.3 mukaisesti.

4. Vuokraukseen ja palveluihin yhteisesti sovellettavat ehdot

4.1 Vuokran määrä ja palveluiden hinta

Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa koko edellä kohdassa 2.2 määritellyllä vuokra-ajalla. Lisäksi vuokralleottaja on velvollinen maksamaan mahdollisista ylimääräisistä työvuoroista edellä kohdassa 2.2 tarkoitetun lisäkorvauksen. Lisäksi Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan mahdollisista ylimääräisistä työvuoroista edellä 2.2 tarkoitetun lisäkorvauksen.

Jollei vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä ole muuta sovittu, vuokra sekä edellä kohdassa 3. tarkoitettujen palveluiden hinta määräytyy vuokralleantajan hinnaston mukaan.

4.2 Vuokralleantajan ohjeet

Vuokralleottaja on velvollinen noudattamaan kaikkia Vuokralleantajan antamia rakenteisiin liittyviä turvallisuus- ja muita ohjeita. Vuokralleottaja ei saa muuttaa tai siirtää pystytettyjä rakenteita ilman vuokralleantajan nimenomaista kirjallista suostumusta. Vuokralleantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että rakenteita on muutettu tai siirretty tai ohjeiden vastaisesti kuormitettu.

4.3 Reklamaatiot

Vuokralleottaja on velvollinen Kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän, laadun, ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

Sikäli kun vuokralleantaja on sitoutunut toimittamaan kaluston asennettuna, vuokralleantaja toimittaa sen tarkastettuna ja käyttökuntoisena. Mahdolliset huomautukset toimitetuista esineistä tai työsuorituksista vvuokralleottajan tulee tehdä vuokralleantajalle viipymättä ja, mikäli osapuolten kesken suoritetaan katselmus, katselmuksen yhteydessä.

4.4 Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen kaluston, sen uushankinta-arvoon. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle myös kalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö palauttaa kaluston vuokralleantajalle puhdistettuna ja siinä kunnossa kuin se oli vuokralleantajan luovuttaessa sen vuokralleottajan käyttöön, vuokralleantajalla on oikeus periä vuokralleottajalta kaluston puhdistus- ja kunnostuskulut (mukaan lukien käyttömateriaalien ja kulutusosien materiaalikustannukset). Kaluston normaalista kulumisesta vastaa kuitenkin vuokralleantaja.

Vuokralleottaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle vuokralleottajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta Kaluston käytöstä, asennuksesta tai asennuspaikasta eikä vuokralleottaja ole niistä vastuussa.

Mikäli vuokralleottaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, vuokralleottaja vastaa siitä vuokralleantajalle aiheutuneista vahingoista, ja vuokralleantajalla on oikeus laskuttaa vuokralleottajaa kaikista vuokralleantajalle syntyneistä kustannuksista, niin välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista.

4.5 Vuokralleantajan vastuun rajoitus

4.5.1. Vuokralleantajan vastuu välittömistä vahingoista

Vuokralleantaja vastaa vain vuokralleottajalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet vuokralleantajan vastuulle kuuluvasta kaluston toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jäämisestä, suunnittelu- tai asennusvirheestä sekä kaluston rikkoutumisesta.

Vuokralleottajan tulee osoittaa aiheutunut välitön vahinko ja vahingon määrä.

4.5.2. Vuokralleantajan vastuu välillisistä vahingoista ja käyttötarkoituksesta

Vuokralleantaja ei vastaa mistään vuokralleottajalle syntyneistä välillisitä vahingoista kuten muille maksetuista vahingonkorvauksista tai sopimussakoista taikka muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta.

Vuokralleantaja ei vastaa siitä, soveltuuko Kalusto Vuokralleottajan aikomaan käyttötarkoitukseen.

4.5.3. Vuokralleantajan vastuun määrällinen rajoitus

Vuokralleantajan vastuu on rajoitettu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua kaluston vuokraa ja /tai palvelun hintaa. Edellä sanotulla ei kuitenkaan rajoiteta vastuuta, jos vahinko aiheutetaan tahallisesti tai törkeäksi katsottavalla huolimattomuudella.

4.5.4. Luonnonvoimien aiheuttamat vahingot

Vuokralleottajan tulee huolehtia mahdollisuuksien mukaan siitä, ettei poikkeuksellisten luonnonvoiminen, kuten myrskyn (tuuli, jonka keskinopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa), tulvan, rankkasateen tai salaman aiheuttamista vahingoista kalustolle.

Kaluston vakuuttamisesta, ks. kohta 4.6.

Kaikki vuokralleantajan laatimat suunnitelmat edellyttävät suunnitelmien toteuttamiseksi tarvittavien laitteiden vuokraamista vuokralleantajalta. Vuokralleantaja ei vastaa suunnitelmista, ellei vuokralleottaja vuokraa suunnitelman edellyttämää Kalustoa vuokralleottajalle.

4.6 Vakuutukset

Kalusto ei ole vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vakuutussuojaa halutessaan vuokralleottajan tulee itse huolehtia kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra-ajalta, mahdolliset kuljetukset mukaan lukien.

Mikäli vuokralleantaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai lähetyksen vuokralleottajan lukuun, vuokralleantajalla on oikeus vaatia, että vuokralleottaja ottaa kalustolle kuljetusvakuutuksen,

4.7 Sopimusrikkomus

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa sopimus ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava vuokralleantajalta.

4.8 Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää Kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kuin sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.

4.9 Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa kalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

4.10 Selvittelykustannukset

Mikäli vuokralleottaja vaatii Vuokralleantajalta selvästi perusteetta korvauksia sopimuksen perusteella, on vuokralleottaja vastuussa aiheettomasta selvitystyöstä vuokralleantajalle aiheutuneista kustannuksista.

4.11 Riitaisuudet

Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokralleantajan niin tahtoessa vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

Mikäli vuokralleottaja on kuluttaja, hänellä on oikeus nostaa kanne oman kotipaikkansa alioikeudessa.

4.12 Sulkulista

Vuokralleantajalla on tietosuojalautakunnan päätöksen dnro 2/932/2007 mukainen oikeus väärinkäytöstapauksissa (mikäli vuokralleottaja ei ole palauttanut kalustoa ajoissa tai on jättänyt vuokran tai osan siitä maksamatta) rekSisteröidä erilliselle toimialansa sulkulistalle voimassaolevan lupapäätöksen mukaiset tiedot. Rekisteröidyllä on puolestaan oikeus saada sulkulistalle merkintä, mikäli vuokrasaatava on riitautettu.

Tarkentavia tietoja vuokrausehdoista saat ottamalla yhteyttä vuokraamoon.

vuokrankkuri
bottom of page